Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1.  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: fabiusz.pl
 2.  Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Usługi Księgowe FABIUSZ Monika Michno z siedzibą ul. Kołobrzeska 44 G/15, 80-394 Gdańsk
 3.  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: fabiusz@fabiusz.pl
 4.  Operator jest Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5.  Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1.  bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia,odpowiedzi na pytania ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  1.  prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej w wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  1.  kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  1.  realizacji umów, zleceń, w tym dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  1.  odpowiedzi na pytania Klienta przesłane przez formularz kontaktowy ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 6.  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Zapewnienie ochrony danych przez Operatora

 1.   Usługi Księgowe FABIUSZ Monika Michno zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dotyczy to także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu Usługi Księgowe FABIUSZ Monika Michno  podlegają.
 2.  Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Usługi Księgowe FABIUSZ Monika Michno np. kontakt z klientem, przekazywanie mu informacji o wydarzeniach i działalności Usługi Księgowe FABIUSZ Monika Michno lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od uprzedniej zgody Klienta.
 3.  Dane osobowe Klienta nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

3. Hosting

 1.  Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberFolks.pl

4. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1.  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  1. operatorzy pocztowi
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2.  Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości), a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat.
 3.  Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
  1. ich sprostowania,
  1. usunięcia,
  1. ograniczenia przetwarzania,
  1. oraz przenoszenia danych.
 4.  Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5.  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

5. Logi Administratora

 1.  Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

6. Informacja o plikach cookies

 1.  Serwis korzysta z plików cookies.
 2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4.  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1.  utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  1.  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  1.  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6.  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7.  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony Serwisu
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
  1. Internet Explorer
  1. Chrome
  1. Safari
  1. Firefox
  1. Opera

Urządzenia mobilne: